ZSP Jodłownik

Deklaracja dostępności
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Władysława Broniewskiego w Jodłowniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zspjodlownik.eu

Zespół Szkolno Przedszkolny im. Władysława Broniewskiego w Jodłowniku, Jodłownik 126, 34-620 Jodłownik

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-29

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- zamieszczone informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
- część linków prowadzących do dokumentów do pobrania nie zawiera informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze. Na stronie wykorzystywane są wyłącznie dokumenty w języku polskim, w standardowych formatach docx lub pdf,
- część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i niedosłyszących, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
- galerie zawierają dużą liczbę zdjęć z wydarzeń publicznych, ale brak poprawnych opisów alternatywnych nie stanowi faktycznie poważnej bariery dostępności.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-04
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe i korzystanie z klawiatury
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab (przenosi fokus [punkt uwagi] do następnego aktywnego elementu na stronie [odnośnika, formularza], Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie [odnośnika, formularza], Enter - uaktywnia odnośnik i przyciski, strzałki "w dół" i "w górę" oraz "w lewo" i "w prawo" - umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Witold Podstawski, e-mail: admin@zspjodlownik.eu.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 3321220
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).


Dostępność architektoniczna
Spośród dwóch budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jodłowniku - jeden z budynków nie jest w pełni dostosowany, drugi jest niedostosowany do wymogów zgodnie z ustawą z dnia 19/07/2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Organ prowadzący dokłada wszelkich starań, aby eliminować istniejące bariery, jednakże uzależnione jest to od środków finansowych.
Planowane jest pozyskiwanie dofinansowań w ramach programów unijnych i rządowych przez Organ prowadzący, mające na celu wspieranie szeroko pojętej dostępności.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę uczniów przebywających w obiekcie nie ma możliwości wstępu z psem asystującym.

Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe